Korak 2 (ljudje)

Za zagotovitev razpoložljivosti ljudi (znanja) upoštevajmo naslednje:

Ključni ljudje

Vsako podjetje ima nekaj ključnih ljudi. To so vsi tisti, brez katerih bi lahko bilo poslovanje zelo oteženo ali bi se lahko celo ustavilo. Generalno priporočilo je, da v organizaciji naj nihče ne bi bil nepogrešljiv. Če je kdo to postal, bi ga bili že nekdaj morali zamenjati. A v izrednih razmerah za to zdaj niso primerni trenutki.

Na vsak način morate zagotoviti razpoložljivost teh ključnih ljudi – če je potrebno, jim omejite vsa potovanja (tudi zasebna), športna udejstvovanja, druženja, … skratka vse, kar bi lahko ogrozilo njihovo razpoložljivost in s tem vaše procese.

V kolikor vam situacija dopušča (in še nimate), imenujte namestnike ključnih ljudi. Tudi namestniki naj bodo od sedaj vključeni v aktivnosti in komunikacijo v zvezi z dotičnim procesom. Ključne ljudi zadolžite, da naj vse senzibilne informacije, za katere morebiti menijo, da jih ne morejo zaupati namestnikom, zaupno sporočijo nadrejenemu. Pri tem morajo osebnostne značilnosti posameznikov (in morebitna centralizacija moči) nedvomno izkazati prednost kontinuiteti delovanja in s tem obstoju podjetja.

V kolikor vam situacija dopušča, zadolžite ključne ljudi, da sami ali skupaj z namestniki pričnejo pripravljati natančni opis (navodila) za postopke in aktivnosti, za katere morebiti ni poznavanja drugje v podjetju. Ker lahko ta naloga zahteva več časa (še posebej za podjetja, ki postopkov sicer nimajo opisanih), se v izrednih razmerah res osredotočite le na tiste postopke in procese, ki jih ostali sodelavci ne poznajo dovolj dobro (gl. korak 1 – Ocenite situacijo).

Za vse sodelavce pripravite pisna navodila za ravnanje v situaciji – za samozaščito, delo na daljavo, delo preko delovnega časa ali v posebnih okoliščinah, pravila udeležb na službenih potovanjih, sejmih, konferencah, obiskih pri naročnikih, dobaviteljih …

Delo na daljavo in obremenilna krizna situacija lahko vpliva na doslednost spoštovanja internih pravil in postopkov. Dobro je narediti kratek povzetek najpomembnejših internih navodil in vanj vtkati zahteve po poročanju o izvajanju nalog ter vseh okoliščinah, ki bi to izvajanje onemogočale.

Izredne situacije pogosto zahtevajo delovanje mimo pravil in postopkov, ki smo jih vpostavili za delovanje v običajnih razmerah. V primeru izdajanja specifičnih navodil za izredne razmere ne priporočamo vzpostavitve situacije, v katerih bi predhodna navodila popolnoma razveljavili. Namesto tega naj “izredna” navodila veljajo hkrati z obstoječimi in samo tiste primere, kjer bi prišlo do konflikta z obstoječimi ureditvami, definirajmo, da imajo prednost določila iz “izrednih” navodil. V nasprotnem primeru (razveljavitvi dosedanjih ureditev) bi namreč morali celoten sistem dela na novo definirati, za kar pa v izredni situaciji nimamo časa. Delo v nedefiniranosti pa je lahko pot v kaos.


Neizvedbeni kader

To so vsi ljudje, ki niso neposredno vpeti v procese realizacije (proizvodnje, prodaje, neposrednega izvajanja, …). Ti ljudje lahko (v odvisnosti od situacije in specifik podjetja seveda) v veliki meri delajo na daljavo (za nadaljevanje gl. korak 3 – infrastruktura).

Izvedbeni kader

To so ljudje, katerih prisotnost na delovnem mestu je nepogrešljiva (razen v posebnih primerih rešitev, ko lahko proces relociramo). Žal zaradi prevelikih razlik v specifičnosti panog in podjetij tukaj ne moremo podati generalnih usmeritev. To je eno izmed tistih področij, zaradi katerih moramo pripraviti scenarije odziva kot detajliranje plana neprekinjenega poslovanja za vsako pričakovano situacijo posebej. Nadaljnjo pomoč lahko dobite na našem kontaktnem naslovu.


Pristopi na tej spletni strani so zapisani univerzalno za različne izredne situacije. V primeru trenutnih razmer pandemije korona virusa lahko le ponovimo sicer že javne apele po:

  • zagotovitvi ustrezne osebne higiene vsakogar (umivanje in razkuževanje rok, higiena kašlja, …)
  • minimiranju osebnih stikov oz. potrebni razdalji med zaposlenimi oz. med zaposlenimi in strankami
  • dnevni menjavi in pranju oblačil na 60 stopinj
  • spremljanju obvestil državnega kriznega centra oz. vlade RS
  • samokaranteni v primeru suma na okužbo

ter glede na specifike dela še:

  • uvedba barier med zaposlenimi oz. strankami
  • uporaba mask, rokavic, očal, … skratka osebnih zaščitnih sredstev
  • razkuževanje opreme
  • uporabo druge specialne osebne zaščitne opreme (skafandri, …)